Home » เล่ห์ซ่อนรัก by รัมย์
เล่ห์ซ่อนรัก รัมย์

เล่ห์ซ่อนรัก

รัมย์

Published
ISBN :
Paperback
320 pages
Enter the sum

 About the Book 

ใครวา...สวยเทานันถึงจะมีสิทธิเชิดเพราะเธอนีแหละทีพิสูจนมาแลววา...ถึงจะไมเริด กเกิดไดเหมือนกันจริงไหมคะ...คุณหมอ (ทีรัก)เมือมีเหตุใหตรีปวายตองจับผลัดจับผลูมาเปนเจาของคอลัมน “เปิดสวยดวยศัลย” ของนิตยสารอีฟในเครือเอเดน ปฏิบัติการตามตือคุณหมอหนุมMoreใครว่า...สวยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เชิดเพราะเธอนี่แหละที่พิสูจน์มาแล้วว่า...ถึงจะไม่เริด ก็เกิดได้เหมือนกันจริงไหมคะ...คุณหมอ (ที่รัก)เมื่อมีเหตุให้ตรีปวายต้องจับผลัดจับผลูมาเป็นเจ้าของคอลัมน์ “เปิดสวยด้วยศัลย์” ของนิตยสารอีฟในเครือเอเดน ปฏิบัติการตามตื้อคุณหมอหนุ่มคุณสมบัติครบตามความต้องการของตลาดสาว ๆ(คือ หล่อ รวย เก่ง แถมยังโสดล้านเปอร์เซ็นต์) จึงเริ่มขึ้นแรกๆ สาวจอมตื๊ออย่างตรีปวายก็ทำเพื่องานอยู่หรอกแต่ไป ๆ มาๆ ไหงกลับกลายเป็นปฏิบัติการเพื่อพิชิตใจหมอโหได้ก็ไม่รู้ ส่วนปฏิบัติการที่ว่านี่จะสำเร็จหรือเปล่านั้นก็คงมีแต่คุณหมอเท่านั้นค่ะที่จะตอบคุณ ๆ ได้